Employer branding - Hva om halvparten av dine viktigste ansatte slutter? - advicia

Employer branding – Hva om halvparten av dine viktigste ansatte slutter?

At nesten halvparten av de som er i jobb vurderer å bytte jobb er en ny og betydelig utfordring for norske bedrifter. Å ha engasjerte ansatte er en nøkkel her. Employer Branding handler om å systematisk jobbe for å engasjere ansatte og være attraktiv for nye medarbeidere. Å måle engasjement hos dine ansatte og hvor attraktiv du er for nye medarbeidere, er en god investering for din bedrift.

Nytt konsept i Norge

Selv om dette begrepet og fagområdet relativt nylig kom til Norge fra i hovedsak USA og England er det allerede mange bedrifter som har jobbet systematisk med dette i flere år i Norge. Vi har i samarbeid med byrået Hyperredink definert de viktigste begrepene for fagområdet.

Employer Branding – hvordan jobbe systematisk og med definerte virkemidler for å beholde og engasjere ansatte og tiltrekke seg nye medarbeidere
Medarbeiderreisen – hvilke faser og systematiske tiltak som en medarbeider skal være igjennom i sitt arbeidsforhold
Employer Brandet – hvor attraktiv du er som arbeidsgiver blant ansatte og ikke minst for potensielle arbeidssøkere
EVP (Employee Value Proposition) – hvilke verdier det skal fokuseres på for å oppnå målsetningene for Employer Branding arbeidet og hvordan formulere det som et verdiforslag.

De aktuelle undersøkelsene som vi kan levere innen Employer Branding er følgende:

Internt i bedriften:

Medarbeiderreisen

 • Intern survey til ansatte via epost eller sms. 6-7 minutter.
 • Kartlegge hvordan ansatte opplever medarbeiderreisen.
 • Hva oppleves den å være og hva er gapene i forhold til målsetningene.
 • Bidrar den til å styrke kulturen og engasjementet?
 • Viktig nullpunkt for å gi input til prioriteringer i det videre arbeidet.


Verdisett ansatte

 • Intern survey til ansatte via epost eller sms. 6-7 minutter.
 • Kartlegge hvordan selskapets verdier fungerer for den ansatte og i forhold til kundene.
 • Hva er driverne for engasjement, felleskap og kultur.
 • Hvor mange er ambassadører, lojale, «lost souls» eller aktivt på vei ut?
 • Viktig input til hvordan vi skal formulere EVP og prioritere arbeidet videre.
 • Grunnlag for oppfølging over tid for å se hvordan f.eks de ansattes engasjement utvikler seg.
 • Eksternt


Potensielle ansatte

 • Ekstern survey via panel. 6-7 minutter.
 • Kartlegge hvordan selskapets verdier og merkevare fremstår for potensielle ansatte.
 • Hva er attraktiviteten som potensiell arbeidsgiver.
 • Er det f.eks en bransjeutfordring eller selskapets merkevare som gir en utfordring.
 • Er det gap mellom ønsket posisjon og hva potensielle ansatte mener


Kunder

 • Ekstern survey via panel. 6-7 minutter.
 • Kartlegge hva kundene mener om merkevaren/selskapet og den bransjen man er i.
 • Dersom det er avvik mellom hva kundene og de ansatte mener om verdiene og hva selskapet står for, er det viktig å ta med seg i det videre arbeidet.
 • I undersøkelsen kartlegger vi følgende:
 • Hvordan selskapets verdier og identitet fremstår for kundene.
 • Attraktivitet som merkevare/leverandør. Er det f.eks en bransjeutfordring eller selskapets merkevare som gir en utfordring.
 • Gap mellom ønsket posisjon og hva kundene mener.


Konkurrenter

 • Kvalitativ research i tilgjengelige kanaler.
 • Kartlegging av hva de viktigste konkurrentene gjør og sier innen Employer Branding.
 • Research og sammenstilling av funn fra aktuelle mediekanaler..
 • Anbefaling på hva som er viktigste funn å ta med seg inn i videre arbeid.


Utvikle og formulere EVP

EVP handler om hva en bedrift samlet sett har å tilby som arbeidsgiver, både for ansatte og potensielle arbeidstakere. EVP er grunnlaget for hvordan en bedrift kommuniserer sin Employer Branding og hvordan ledelsen systematisk arbeider med fagområdet. Forslag formuleres av Advicia/Hyperredink og utarbeides i tett samarbeid med kunden.

Advicia gjennomførte i 2020 en landsrepresentativ arbeidslivsundersøkelse der vi kartla en rekke faktorer som er interessant i forhold til Employer Branding. Vi presenterer gjerne denne i et møte og diskuterer deres behov rundt det å bygge en sterkere merkevare mot potensielle ansatte.

 

Vil du vite mer om dette?

Ta gjerne kontakt med strategisk rådgiver Anders von Krogh