Tall som teller

Spørreundersøkelser

Vi har gjennomgående lang erfaring med gjennomføring av tradisjonelle, kvantitative spørreundersøkelser

Vi kan mye om skalabruk, hvilke spørsmål som bør stilles, og hvordan sette opp et riktig spørreskjema. Vi har kontakter med underleverandører som tilbyr landsrepresentative web-paneler og har selv løsninger for å gjennomføre undersøkelser internt eller på egen kundemasse

 

Markedsundersøkelser

Markedsundersøkelser er et nyttig verktøy for å kartlegge og forstå dynamikken i markedet du opererer i. Vi samarbeider med datainnsamlerne Cint og Norstat, som gir oss tilgang til utallige meninger og holdninger. 

Ved å velge oss til å gjennomføre din markedskartlegging får du tilgang til og analyse av viktige markedsdata, som kan støtte deg i ditt daglige arbeid.

Fokusgrupper

«Fokusgrupper brukes i de situasjoner der man har behov for mer dyptgående informasjon og grave litt mellom linjene»

En fokusgruppe gjennomføres ved at vi samler 6-8 deltakere for å diskutere et bestemt tema, problemstilling, produkt eller konsept. Vi legger vekt på at det skal være en uformell setting og samtalen ledes av en profesjonell moderator. Vi forteller respondentene at det er ingen riktige eller gale svar, og at vi er kun ute etter kundens egne oppfatninger og tanker rundt det som diskuteres. 

En fokusgruppe gir ikke representative svar, men kan være med på å belyse viktige problemstillinger og tanker som er viktig å ta høyde for i det videre arbeidet. Fokusgrupper brukes ofte i forkant av en kvantitativ spørreundersøkelse som et grunnlag for å kunne teste ut hypoteser og problemstillinger. Våre profesjonelle moderatorer har gjennomført fokusgrupper i mange pr. De vet å stille de rette spørsmålene, inkludere alle deltakerne, lede gruppene gjennom ulike temaer og kan det å utarbeide gode intervjuguider som fungerer som knagger gjennom en fokusgruppe.

Dybdeintervjuer

«Dybdeintervjuer egner seg godt når man har behov for å diskutere sensitive temaer, ønsker å snakke med én respondent av gangen eller om målgruppen er geografisk spredt» 
Dybdeintervjuer brukes også i de situasjoner der man har behov for mer dyptgående informasjon om et tema, problemstilling eller retning/konsept.

Sammenlignet med fokusgrupper der vi samler flere – egner dybdeintervjuer seg godt når man har behov for å diskutere sensitive temaer eller ønsker å snakke med én respondent av gangen. Det kan også være at målgruppen er geografisk spredt og at det ikke lar seg gjennomføre å samle de sammen i én fokusgruppe. Kan gjennomføres personlig eller på telefon. Våre konsulenter har lang erfaring med gjennomføring av dybdeintervjuer, og vil sammen med oppdragsgiver utarbeide intervjuguide og definere målgruppe.